wpk.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Wdeckiego Parku Krajobrazowego www.wpk.org.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Zamówienia publiczne
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY2

Osie, 10 marca 2017

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11a
86-150 Osie


informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przygotowania poprawnego formalnie i merytorycznie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego”.


1. Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 UPZP Wdecki Park Krajobrazowy informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Lech Consulting Sp. z o.o.
ul. Podmurna 65/1
87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru:

Oferta firmy Lech Consulting Sp. z o.o. została przesłana drogą mailową w wyznaczonym czasie i określała całkowity koszt wykonania zamówienia na kwotę 7.500 zł netto (9 225,00 zł brutto). Przedmiotowa oferta była najtańszą z pośród wszystkich propozycji, które wpłynęły do Zamawiającego w wyznaczonym terminie i spełniały wszystkie wymagane kryteria.
Powyższe zatem stanowiło przesłankę do udzielenia zamówienia polegającego na przygotowanie poprawnego formalnie i merytorycznie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego”.

2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostało odrzuconych 5 ofert z uwagi na niespełnienie kryterium: Oświadczenie dot. gotowości odbycia min. 8 spotkań. Powyższe kryterium wynika z punktu 8. Zapytania ofertowego.


Daniel Siewert
p.o. Dyrektora
Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2017-03-10 11:56:31.
WPK_ZAP_OFE_CCOP_SW 

W związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego” proszę o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie poprawnego formalnie i merytorycznie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w/w zadania.
W załącznikach szczegółowe informacje, niezbędne do przygotowania oferty.

WPK_ZAP_OFE_CCOP_SW_zakres.pdf

WPK_ZAP_OFE_CCOP_SW_formularz.pdf

 WPK_ZAP_OFE_CCOP_SW_pismo.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2017-02-27 15:50:53 | Data modyfikacji: 2017-02-27 15:51:59.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Osie, 3 stycznia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11a
86-150 Osie


informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania oraz uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania polegającego na adaptacji budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Tleniu na potrzeby Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, zlokalizowanego w Tleniu, ul. Bydgoska 6, Tleń, działka nr 34/1, pow. 0.1500 ha, obręb ewidencyjny Tleń, gmina Osie.


1. Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 UPZP Wdecki Park Krajobrazowy informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI
Jarosław Góral
ul. Pocztowa 5
89-500 Tuchola

Uzasadnienie wyboru:

Oferta firmy Kompleksowa Obsługa Inwestycji Jarosław Góral została przesłana drogą mailową w wyznaczonym czasie i określała całkowity koszt wykonania zamówienia na kwotę netto 40.000,00 zł netto (49.200,00 zł brutto). Przedmiotowa oferta była najtańszą z pośród wszystkich propozycji, które wpłynęły do Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
Powyższe zatem stanowiło przesłankę do udzielenia zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania oraz uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania polegającego na adaptacji budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Tleniu na potrzeby Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta, nie został również wykluczony żaden wykonawca.


Daniel Siewert
p.o. Dyrektora
Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:55:59.
WPK_ZAP_OFE_CCOP - uzupełnienie 

Informacja

dotycząca zapytania ofertowego dla projektu pn.: „Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego”

W związku z zapytaniem ofertowym dla projektu pn.: „Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego”, którego przedmiotem jest wykonanie usługi przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania oraz uzyskania pozwolenia na budowę dla w/w zadania informuję, że zmianie uległ wzór umowy, w którym usunięto oczywiste pomyłki pisarskie, powstałe na etapie formatowania dokumentu.

Zmiany wprowadzone we wzorze umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) nie dotyczą zakresu zamówienia ani warunków uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Daniel Siewert
p.o. Dyrektora
Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 WPK_ZAP_OFE_CCOP-poprawione.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2016-12-28 15:33:52 | Data modyfikacji: 2016-12-28 15:44:42.
WPK_ZAP_OFE_CCOP

Treść w załączniku.

 WPK_ZAP_OFE_CCOP.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2016-12-23 13:54:17 | Data modyfikacji: 2017-02-27 15:52:50.
Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

 

Osie, dnia 08 grudnia 2016 r.


WSTĘPNE ZAPYTANIE CENOWE
dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

W związku z zamiarem rozpoczęcia postępowania ofertowego, którego przedmiotem będzie usługa przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwoleń na rozpoczęcie prac dla zadania pn.: „Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego” proszę o przedstawienie swojej wstępnej oferty cenowej na wykonanie w/w usługi.
Poniżej szczegółowe informacje, niezbędne do przygotowania oferty.

1. Zamawiający:
Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11
86-150 Osie
tel/fax (52) 33 29 486
e-mail: sekretariat@wdeckipark.pl

2. Zakres przedmiotu zamówienia:
• wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku przeznaczonego na cele projektu oraz zagospodarowania terenu w tym inwentaryzacji i waloryzacji zieleni,
• wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącego obiektu przy uwzględnieniu założeń projektu,
• opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (badania gruntowo - wodne) i operatów ochrony środowiska (o ile wystąpi taka konieczność),
• uzyskanie mapy prawnej oraz mapy do celów projektowych,
• wykonanie projektu koncepcyjnego (wielobranżowy) - wstępnego określenia rozwiązania projektowego pod względem funkcjonalnym, przestrzennym i technicznym,
• wykonanie projektu budowlanego stanowiącego podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę,
• wykonanie projektu wykonawczego dla potrzeb związanych z wykonaniem robót budowlanych,
• wykonanie projektów inwestycji poza granicami lokalizacji związanych z inwestycją podstawową,
• wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót budowlanych,
• prowadzenie nadzoru autorskiego w tym niezbędnych konsultacji,
• wykonanie opracowań technologicznych i instalacji specjalistycznych,
• wykonanie innych opracowań wykraczających poza rutynowy zakres dokumentacji obiektu budowlanego, a niezbędnych ze względu na zakres przedmiotowy zadania (projektu),
• przygotowanie wizualizacji zewnętrznej obiektu i terenu,
• przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
• opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,
• opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ośrodka,
• wykonanie innych wymaganych prawem opracowań, takich jak projekty dotyczące: rozwiązania kolizji uzbrojenia podziemnego, organizacji ruchu na czas budowy i docelowej, niezbędne do prawidłowego wykonania kompleksowej dokumentacji,
• uzyskanie danych wyjściowych dla inwestycji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, w tym wszystkich niezbędnych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę / roboty zgodnie z Prawem Budowlanym.

3. Przewidywane dofinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 4. Region Przyjazny Środowisku,
Działanie 4.5 Ochrona przyrody.

4. Wstępny termin realizacji zamówienia:
I – II kwartał 2017 r.

5. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1.

6. Miejsce i formy złożenia oferty:
Ofertę wstępną należy złożyć:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie,
• pocztą tradycyjną na adres: Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie,
• faksem na nr (52) 33 29 486,
• pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wdeckipark.pl

7. Termin złożenia oferty:
Ofertę wstępną należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16.12.2016 r. (po tym terminie oferty nie będą rozpatrywane).

8. Dodatkowe wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przedstawiania Zamawiającemu postępu w realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiotowa weryfikacja następować będzie raz w tygodniu – każdorazowo w siedzibie Zamawiającego.

9. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
• Obiekt przeznaczony na cele projektu nie posiada istniejącej dokumentacji technicznej.
• Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p.o. Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego mgr Daniel Siewert (tel. 601 247 184).

10. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy lecz będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia w celu przeprowadzenia właściwego postępowania.

 

Daniel Siewert
p.o. dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 

 szacowanie_zamowienia2016-12-08.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2016-12-08 08:39:35 | Data modyfikacji: 2016-12-08 08:52:26.

Zobacz:
 Przetarg 2013-06-05 .  Przetarg 2013-07-25 .  Przetarg 2013-09-03 .  Przetarg 2013-09-23 .  Przetarg 2013-09-24 .  Przetarg 2013-10-16 samochody .  Zapytanie ofertowe - film .  Zapytanie ofertowe - infokioski .  Zapytanie ofertowe - znakowanie szlaków .  Przetarg 2020-04-10 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-08 08:39:35
Data modyfikacji: 2016-12-08 08:52:26
Opublikowane przez: Daniel Siewert

  Biuletyn Informacji Publicznej - wpk.bip.gmina.pl