Ogłoszenie o naborze do pracy

Szczególy oferty pod adresem: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/marszalek-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-oglasza-nabor-na-wolne-stanowiska-pracy-do-spraw-edukacji-przyrodniczej-w-departamencie-srodowiska-302017-9-etatow/

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2017-04-28 15:03:00.
WYNIKI NABORU DO PRACY WE WDECKIM PARKU
KRAJOBRAZOWYM W OSIU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Główny księgowy została wybrana Pani Ewa Goślicka zamieszkała w Tucholi.


UZASADNIENIE


Komisja rekrutacyjna zapoznała się i przeanalizowała nadesłaną ofertę Pani Ewy Goślickiej. Biorąc pod uwagę fakt, że kandydatka spełnia wszystkie z podanych wymogów formalnych uznano, że Pani Ewa Goślicka posiada niezbędne kwalifikacje do objęcia stanowiska głównego księgowego.

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2012-04-12 14:04:08 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:05:59.
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY WE WDECKIM PARKU
KRAJOBRAZOWYM W OSIU

Nazwa stanowiska pracy: główny księgowy
Wymiar etatu: 1/2.
Okres zatrudnienia: na czas nieokreślony
Miejsce pracy: Osie ul. Rynek 11 a.
Ogłoszono dnia: 26 marca 2012 roku.
Numer ogłoszenia: WPK-1/2012.
Zlecenie: Wdecki Park Krajobrazowy.

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ KANDYDAT

 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
  1. ukończona szkoła średnia (policealna lub pomaturalna) ekonomiczna i co najmniej 3-letnia praktyka;
  2. ukończone studia ekonomiczne, jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej roczna praktyka w komórkach finansowych.
 2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej.
 3. Znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu biurowego (MS Word, MS Excel), programów księgowych i bankowości elektronicznej.
 4. Znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz zasadach w nich obowiązujących.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

II. WYMAGANIA DODATKOWE

Posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: dokładność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy i pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność, obowiązkowość, komunikatywność, zdolność do pracy koncepcyjnej, umiejętność interpretowania przepisów prawa.

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej, kierowanie rachunkowością Parku.
 2. Sporządzanie wszelkich dokumentów księgowych, sprawozdań finansowych i ich analiz oraz uzasadnień - w terminach ustawowych.
 3. Sporządzanie i rozliczanie finansowej części wniosków z WFOŚiGW.
 4. Zatwierdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 5. Opracowywanie projektu budżetu Parku oraz wniosków w sprawie zmian w budżecie.
 6. Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami list wynagrodzeń pracowników, list zasiłków oraz potrąceń.
 7. Prowadzenie na bieżąco imiennych kart wynagrodzeń osobowych.
 8. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 9. Współpraca z firmą ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia na życie i NW.
 10. Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na wymienionym wyżej stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Referencje, opinie.
 8. Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

V. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Termin: do dnia 6 kwietnia 2012 roku.
 2. Sposób: dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 roku, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z 2008 roku). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego WPK.
 3. Miejsce: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, 86- 150 Osie, ul. Rynek 11a lub przesłać listem poleconym.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru kandydat musi spełniać zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Wdeckiego Parku Krajobrazowego powyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wynikach naboru i terminie rozmowy kwalifikacyjnej będzie umieszczona na stronie internetowej Wdeckiego Parku Krajobrazowego http://wpk.org.pl, na stronie BIP Parku – http://wpk.bip.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, 86-150 Osie, ul. Rynek 11 a.

Dyrektor
Wdeckiego Parku Krajobrazowego
mgr inż. Stefan Łysek

 Treść ogłoszenia [PDF]

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2012-03-26 14:12:44 | Data modyfikacji: 2012-03-28 08:06:37.
Data wprowadzenia: 2012-03-26 14:12:44
Data modyfikacji: 2012-03-28 08:06:37
Autor: Daniel Siewert
Opublikowane przez: Daniel Siewert