Ogłoszenie o naborze WPK.1100.4.2022.DS

Osie, dn. 11.01.2022 r.

WPK.1100.4.2022.DS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu ogłasza nabór na stanowisko pracy:

1.Nazwa i adres jednostki: Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie

2.Stanowisko: specjalista ds. turystyki i rekreacji

3.Wymiar etatu: 1/2

4.Ilość stanowisk: 1

I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1.Wykształcenie: wyższe, na kierunkach architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja;

2.minimum rok stażu pracy w ochronie przyrody, , w jednostkach  badawczo–rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Lasy Państwowe lub ochronie środowiska;

3.posiadanie obywatelstwa polskiego;

4.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5.brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

6.prawo jazdy kategorii B;

7.umiejętność obsługi komputera ze znajomością programów: MS Office, poczty elektronicznej;

8.stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu;

9.nieposzlakowana opinia.

II.WYMAGANIA DODATKOWE:

1.Preferowane przygotowanie pedagogiczne;

2.znajomość zagadnień i przepisów prawa związanych z ochroną przyrody, w szczególności Ustawa o ochronie przyrody;

3.znajomość środowiska przyrodniczego, historycznego i kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego;

4.umiejętność efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości i różnym poziomie intelektualnym (doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą);

5.Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

6.umiejętność planowania i organizowania pracy;

7.kreatywność i umiejętność tworzenia nowych rozwiązań w procesie pracy;

8.gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9.komunikatywność, wysoka kultura osobista;

10.uczciwość, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

III.ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.Realizacja zadań z zakresu turystyki, rekreacji i promocji oraz urządzanie wystaw stałych i tematycznych;

2.prowadzenie strony internetowej i profili społecznościowych Parku w zakresie turystyki i rekreacji;

3.propagowanie turystyki i rekreacji przyjaznej środowisku;

4.współpraca z podmiotami działającymi w zakresie turystyki i rekreacji;

5.organizowanie i przeprowadzanie zajęć edukacyjnych z zakresu turystyki;

6.przygotowanie i promowanie wydawnictw informacyjno-edukacyjnych i innych materiałów popularyzujących walory przyrodnicze i kulturowe parku;

7.organizowanie i współorganizowanie imprez popularyzujących walory Parku;

8.udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań, programów i projektów z zakresu turystyki, rekreacji oraz promocji ochrony przyrody, krajobrazu i walorów historycznych i kulturowych;

9.pomoc w dokumentowaniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych przez inne jednostki organizacyjne;

10.ewidencjonowanie zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego na terenie Parku (szklaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, pola biwakowe itp.);

11.pomoc w pracach administracyjno-biurowych;

12.konserwacja i dbałość o mienie Parku;

13.wykonywanie innych poleceń przełożonych, związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy.

IV.WARUNKI PRACY

1.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

a)Nienormowany czas pracy; 

b)wykonywanie pracy terenowej;

c)praca biurowa (powyżej 4 godzin dziennie przy monitorze ekranowym);

d)obsługa urządzeń biurowych;

e)wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021 poz. 1960)

2.Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy

a)Miejscem pracy są budynki będące w zarządzie Parku i teren Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną. 

b)Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku, niepełne przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych: brak wind.

c)Charakter pracy wymaga wyjazdów terenowych, z uwzględnieniem pracy na wysokości, wykonywanie pracy biurowej przy pomocy urządzeń: komputera, drukarki, kserokopiarki, itp.

V.WYMAGANE DOKUMENTY:

1.CV i list motywacyjny własnoręcznie podpisane;

2.kopia dyplomu, świadectwa potwierdzającego wykształcenie;

3.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, można dołączyć referencje);

4.kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty itp.);

5.oświadczenia kandydata:

a)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującą ustawą;

b)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

c)oświadczenie o niekaralności; 

d)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

e)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

6.W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały wszelkich dokumentów.

VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1.Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie i umieszczonym na niej dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy – specjalista ds. turystyki i rekreacji we Wdeckim Parku Krajobrazowym” należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Wdeckiego Parku Krajobrazowego, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku,

od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową.

2.Termin składania dokumentów do dnia 21 stycznia 2022r. godzina 15:30 - decyduje data i godzina wpływu do siedziby Parku.

3.Aplikacje, które wpłyną do Wdeckiego Parku Krajobrazowego niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII.ETAPY NABORU

1.Weryfikacja ofert. Kandydaci, których aplikacja spełnia wymagania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie testu wiedzy oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

2.Test wiedzy.

3.Rozmowa kwalifikacyjna.

4.Ogłoszenie wyników naboru.

VIII.KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu, ul. Rynek 11a, 86 – 150 Osie, reprezentowany przez Dyrektora Parku.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt iod@anars.pl

3.Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wdeckim Parku Krajobrazowym na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282).

4.Dane osobowe przetwarzane są przez okres:

a)10 lat dla osób zatrudnionych,

b)30 dni po zakończeniu naboru dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

5.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6.Posiadają Państwo prawo do:

a)dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,

b)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c)złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Daniel Siewert
p.o. dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 wpk-1100-04-2022-ds.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2022-01-11 11:42:17.
Ogłoszenie o naborze WPK.1100.3.2022.DS

Osie, dn. 11.01.2022 r.

WPK.1100.3.2022.DS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu ogłasza nabór na stanowisko pracy:

1.Nazwa i adres jednostki: Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie

2.Stanowisko: referent ds. administracyjno-księgowych

3.Wymiar etatu: 1/2

4.Ilość stanowisk: 1

I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1.Wykształcenie:

a)wyższe o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub pokrewnym, i minimum roczny staż pracy związany księgowością lub rachunkowością.

b)lub średnie o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub pokrewnym i minimum trzyletni staż pracy związany księgowością lub rachunkowością.

2.posiadanie obywatelstwa polskiego;

3.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4.brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5.prawo jazdy kategorii B;

6.umiejętność obsługi komputera ze znajomością programów: MS Office, poczty elektronicznej;

7.stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu;

8.nieposzlakowana opinia.

II.WYMAGANIA DODATKOWE:

1.Znajomość zagadnień i przepisów prawa finansów publicznych, rachunkowości, księgowości budżetowej, prawa podatkowego, zamówień publicznych, Kodeksu Prawa Administracyjnego i Kodeksu Pracy;

2.znajomość obsługi programów: pakiet Office, SJOBestia, programów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych;

3.doświadczenie w rozliczaniu środków finansowych projektów realizowanych ze środków zewnętrznych;

4.doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostce samorządowej/budżetowej;

5.umiejętność planowania i organizowania pracy;

6.kreatywność i umiejętność tworzenia nowych rozwiązań w procesie pracy;

7.gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

8.komunikatywność, wysoka kultura osobista;

9.uczciwość, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

III.ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.Pomoc w wykonywaniu zadań określonych w ustawie o finansach publicznych;

2.pomoc w prowadzeniu księgowości Parku;

3.pomoc w naliczaniu świadczeń pieniężnych dla pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło;

4.ewidencji stanu posiadania;

5.ewidencji umów w zakresie realizacji usług i zakupów;

6.pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań, programów i projektów z zakresu turystyki, rekreacji oraz promocji ochrony przyrody, krajobrazu i walorów historycznych i kulturowych;

7.pomoc w dokumentowaniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych przez inne jednostki organizacyjne;

8.pomoc w pracach administracyjno-biurowych;

9.dbałość o mienie Parku;

10.wykonywanie innych poleceń przełożonych, związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy.

IV.WARUNKI PRACY

1.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

a)Nienormowany czas pracy; 

b)wykonywanie pracy terenowej; 

c)praca biurowa (powyżej 4 godzin dziennie przy monitorze ekranowym);

d)obsługa urządzeń biurowych;

e)wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021 poz. 1960)

2.Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy

a)Miejscem pracy są budynki będące w zarządzie Parku.

b)Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku, niepełne przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych: brak wind.

c)Charakter pracy wymaga wyjazdów terenowych, wykonywanie pracy biurowej przy pomocy urządzeń: komputera, drukarki, kserokopiarki, itp.

V.WYMAGANE DOKUMENTY:

1.CV i list motywacyjny własnoręcznie podpisane;

2.kopia dyplomu, świadectwa potwierdzającego wykształcenie;

3.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, można dołączyć referencje);

4.kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty itp.);

5.oświadczenia kandydata:

a)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującą ustawą;

b)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

c)oświadczenie o niekaralności; 

d)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

e)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

6.W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały wszelkich dokumentów.

VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1.Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie i umieszczonym na niej dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy – referent ds. administracyjno-finansowych we Wdeckim Parku Krajobrazowym” należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Wdeckiego Parku Krajobrazowego, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku,

od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową.

2.Termin składania dokumentów do dnia 21 stycznia 2022r. godzina 15:30 - decyduje data i godzina wpływu do siedziby Parku.

3.Aplikacje, które wpłyną do Wdeckiego Parku Krajobrazowego niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII.ETAPY NABORU

1.Weryfikacja ofert. Kandydaci, których aplikacja spełnia wymagania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie testu wiedzy oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

2.Test wiedzy.

3.Rozmowa kwalifikacyjna.

4.Ogłoszenie wyników naboru.

VIII.KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu, ul. Rynek 11a, 86 – 150 Osie, reprezentowany przez Dyrektora Parku.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt iod@anars.pl

3.Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wdeckim Parku Krajobrazowym na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282).

4.Dane osobowe przetwarzane są przez okres:

a)10 lat dla osób zatrudnionych,

b)30 dni po zakończeniu naboru dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

5.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6.Posiadają Państwo prawo do:

a)dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,

b)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c)złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Daniel Siewert
p.o. dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 

 wpk-1100-03-2022-ds.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2022-01-11 11:36:23.
Ogłoszenie o naborze WPK.1100.2.2022.DS

Osie, dn. 11.01.2022 r.


WPK.1100.2.2022.DS


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY


Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu ogłasza nabór na stanowisko pracy:


1.Nazwa i adres jednostki: Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie


2.Stanowisko: specjalista ds. edukacji


3.Wymiar etatu: 1/2


4.Ilość stanowisk: 1


 


I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:


1.Wykształcenie: wyższe, na kierunkach architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja;


2.minimum rok stażu pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo–rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Lasy Państwowe lub ochronie środowiska;


3.posiadanie obywatelstwa polskiego;


4.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;


5.brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;


6.prawo jazdy kategorii B;


7.umiejętność obsługi komputera ze znajomością programów: MS Office, poczty elektronicznej;


8.stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu;


9.nieposzlakowana opinia.


II.WYMAGANIA DODATKOWE:


1.Preferowane przygotowanie pedagogiczne 


2.Znajomość zagadnień i przepisów prawa związanych z ochroną przyrody, w szczególności Ustawa o ochronie przyrody, 


3.Znajomość środowiska przyrodniczego, historycznego i kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego


4.Umiejętność efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości i różnym poziomie intelektualnym (doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą)


5.umiejętność planowania i organizowania pracy;


6.kreatywność i umiejętność tworzenia nowych rozwiązań w procesie pracy;


7.gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;


8.komunikatywność, wysoka kultura osobista;


9.uczciwość, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność.


III.ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU


1.Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, regionalnej i kulturowej; 


2.podnoszenie świadomości ekologicznej, propagowanie zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie;


3.współpraca z podmiotami działającymi w zakresie i na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego; 


4.prowadzenie strony internetowej i profili społecznościowych Parku w zakresie edukacji;


5.organizowanie i przeprowadzanie zajęć edukacyjnych;


6.organizowanie i współorganizowanie imprez popularyzujących walory Parku;


7.przygotowanie i promowanie spójnej oferty wydawniczej i edukacyjnej; 


8.pomoc w dokumentowaniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych przez inne jednostki organizacyjne;


9.pomoc w pracach administracyjno-biurowych;


10.konserwacja i dbałość o mienie Parku;


11.wykonywanie innych poleceń przełożonych, związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy.


IV.WARUNKI PRACY


1.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


a)Nienormowany czas pracy; 


b)wykonywanie pracy terenowej 


c)praca biurowa (powyżej 4 godzin dziennie przy monitorze ekranowym);


d)obsługa urządzeń biurowych;


e)wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021 poz. 1960)


2.Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy


a)Miejscem pracy są budynki będące w zarządzie Parku i teren Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną. 


b)Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku, niepełne przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych: brak wind.


c)Charakter pracy wymaga wyjazdów terenowych, z uwzględnieniem pracy na wysokości, wykonywanie pracy biurowej przy pomocy urządzeń: komputera, drukarki, kserokopiarki, itp.


V.WYMAGANE DOKUMENTY:


1.CV i list motywacyjny własnoręcznie podpisane;


2.kopia dyplomu, świadectwa potwierdzającego wykształcenie;


3.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, można dołączyć referencje);


4.kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty itp.);


5.oświadczenia kandydata:


a)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującą ustawą;


b)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;


c)oświadczenie o niekaralności; 


d)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;


e)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.


6.W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały wszelkich dokumentów.


VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


1.Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie i umieszczonym na niej dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy – specjalista ds. edukacji we Wdeckim Parku Krajobrazowym” należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Wdeckiego Parku Krajobrazowego, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową.


2.Termin składania dokumentów do dnia 21 stycznia 2022r. godzina 15:30 - decyduje data i godzina wpływu do siedziby Parku.


3.Aplikacje, które wpłyną do Wdeckiego Parku Krajobrazowego niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


VII.ETAPY NABORU


1.Weryfikacja ofert. Kandydaci, których aplikacja spełnia wymagania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie testu wiedzy oraz rozmowie kwalifikacyjnej.


2.Test wiedzy.


3.Rozmowa kwalifikacyjna.


4.Ogłoszenie wyników naboru.


VIII.KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu, ul. Rynek 11a, 86 – 150 Osie, reprezentowany przez Dyrektora Parku.


2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt iod@anars.pl3.Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wdeckim Parku Krajobrazowym na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282).


4.Dane osobowe przetwarzane są przez okres:


a)10 lat dla osób zatrudnionych,


b)30 dni po zakończeniu naboru dla osób ubiegających się o zatrudnienie.


5.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.


6.Posiadają Państwo prawo do:


a)dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,


b)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,


c)złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


 


 

 wpk-1100-02-2022-ds.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2022-01-11 11:31:23.
Ogłoszenie o naborze WPK.1100.1.2022.DS

Osie, dn. 11.01.2022 r.

WPK.1100.1.2022.DS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu ogłasza nabór na stanowisko pracy:

1.Nazwa i adres jednostki: Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie

2.Stanowisko: strażnik

3.Wymiar etatu: 1

4.Ilość stanowisk: 1

I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1.Wykształcenie średnie;

2.minimum rok stażu pracy;

3.posiadanie obywatelstwa polskiego;

4.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5.brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

6.prawo jazdy kategorii B;

7.umiejętność obsługi komputera ze znajomością programów: MS Office, poczty elektronicznej;

8.stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu;

9.nieposzlakowana opinia.

II.WYMAGANIA DODATKOWE:

1.Preferowane wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe – biologia, geografia, geologia, leśnictwo, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, etnologia, gospodarka przestrzenna, ochrona dóbr kultury, ogrodnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja;

2.znajomość zagadnień i przepisów prawa związanych z ochroną przyrody, w szczególności Ustawa o ochronie przyrody;

3.znajomość środowiska przyrodniczego, historycznego i kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego;

4.obsługa programów w środowisku Geograficznego Systemu Informacji (GIS);

5.umiejętność planowania i organizowania pracy;

6.kreatywność i umiejętność tworzenia nowych rozwiązań w procesie pracy;

7.gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

8.komunikatywność, wysoka kultura osobista;

9.uczciwość, rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

III.ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzenia o utworzeniu Wdeckiego Parku Krajobrazowego;

2.patrolowanie Parku i jego otuliny;

3.dokonywanie identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych WPK oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczenie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony WPK;

4.pomoc w gromadzeniu dokumentacji dotyczącej prowadzonych badań z zakresu przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;

5.pomoc w prowadzeniu edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, kulturowych i turystycznych WPK;

6.współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony przyrody;

7.kontrola przestrzegania zakazów i ograniczeń w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu;

8.udział w seminariach, konferencjach i spotkaniach tematyczne związanych z ochroną przyrody i środowiska a także z innymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania i działalności WPK;

9.wykonywanie zadań wynikających z działalności statutowej WPK i bieżących potrzeb na terenie WPK;

10.konserwacja i dbałość o mienie Parku;

11.wykonywanie innych poleceń przełożonych, związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy.

IV.WARUNKI PRACY

1.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

a)Nienormowany czas pracy; 

b)wykonywanie pracy terenowej 

c)praca biurowa (powyżej 4 godzin dziennie przy monitorze ekranowym);

d)obsługa urządzeń biurowych;

e)obsługa urządzeń elektrycznych związanych z bieżącą konserwacją i dbałością o mienie parku (np. kosiarka, wykaszarka, wiertarka, szlifierka kątowa);

f)wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021 poz. 1960)

2.Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy

a)Miejscem pracy są budynki będące w zarządzie Parku i teren Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną. 

b)Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku, niepełne przystosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych: brak wind.

c)Charakter pracy wymaga wyjazdów terenowych, z uwzględnieniem pracy na wysokości, wykonywanie pracy biurowej przy pomocy urządzeń: komputera, drukarki, kserokopiarki, itp.

V.WYMAGANE DOKUMENTY:

1.CV i list motywacyjny własnoręcznie podpisane;

2.kopia dyplomu, świadectwa potwierdzającego wykształcenie;

3.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, można dołączyć referencje);

4.kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty itp.);

5.oświadczenia kandydata:

a)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującą ustawą;

b)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

c)oświadczenie o niekaralności; 

d)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

e)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

6.W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały wszelkich dokumentów.

VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1.Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie i umieszczonym na niej dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy – strażnik we Wdeckim Parku Krajobrazowym” należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Wdeckiego Parku Krajobrazowego, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową.

2.Termin składania dokumentów do dnia 21 stycznia 2022r. godzina 15:30 - decyduje data i godzina wpływu do siedziby Parku.

3.Aplikacje, które wpłyną do Wdeckiego Parku Krajobrazowego niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII.ETAPY NABORU

1.Weryfikacja ofert. Kandydaci, których aplikacja spełnia wymagania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie testu wiedzy oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

2.Test wiedzy.

3.Rozmowa kwalifikacyjna.

4.Ogłoszenie wyników naboru.

VIII.KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Wdecki Park Krajobrazowy z siedzibą w Osiu, ul. Rynek 11a, 86 – 150 Osie, reprezentowany przez Dyrektora Parku.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt iod@anars.pl

3.Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wdeckim Parku Krajobrazowym na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019 poz. 1282).

4.Dane osobowe przetwarzane są przez okres:

a)10 lat dla osób zatrudnionych,

b)30 dni po zakończeniu naboru dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

5.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6.Posiadają Państwo prawo do:

a)dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,

b)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c)złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Daniel Siewert
p.o. dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 wpk-1100-01-2022-ds.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2022-01-11 11:24:27.
Ogłoszenie o naborze do pracy

Szczególy oferty pod adresem: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/marszalek-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-oglasza-nabor-na-wolne-stanowiska-pracy-do-spraw-edukacji-przyrodniczej-w-departamencie-srodowiska-302017-9-etatow/

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2017-04-28 15:03:00.
WYNIKI NABORU DO PRACY WE WDECKIM PARKU
KRAJOBRAZOWYM W OSIU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Główny księgowy została wybrana Pani Ewa Goślicka zamieszkała w Tucholi.


UZASADNIENIE


Komisja rekrutacyjna zapoznała się i przeanalizowała nadesłaną ofertę Pani Ewy Goślickiej. Biorąc pod uwagę fakt, że kandydatka spełnia wszystkie z podanych wymogów formalnych uznano, że Pani Ewa Goślicka posiada niezbędne kwalifikacje do objęcia stanowiska głównego księgowego.

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2012-04-12 14:04:08 | Data modyfikacji: 2012-04-12 14:05:59.
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY WE WDECKIM PARKU
KRAJOBRAZOWYM W OSIU

Nazwa stanowiska pracy: główny księgowy
Wymiar etatu: 1/2.
Okres zatrudnienia: na czas nieokreślony
Miejsce pracy: Osie ul. Rynek 11 a.
Ogłoszono dnia: 26 marca 2012 roku.
Numer ogłoszenia: WPK-1/2012.
Zlecenie: Wdecki Park Krajobrazowy.

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ KANDYDAT

 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
  1. ukończona szkoła średnia (policealna lub pomaturalna) ekonomiczna i co najmniej 3-letnia praktyka;
  2. ukończone studia ekonomiczne, jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej roczna praktyka w komórkach finansowych.
 2. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej.
 3. Znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu biurowego (MS Word, MS Excel), programów księgowych i bankowości elektronicznej.
 4. Znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz zasadach w nich obowiązujących.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

II. WYMAGANIA DODATKOWE

Posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: dokładność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy i pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność, obowiązkowość, komunikatywność, zdolność do pracy koncepcyjnej, umiejętność interpretowania przepisów prawa.

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej, kierowanie rachunkowością Parku.
 2. Sporządzanie wszelkich dokumentów księgowych, sprawozdań finansowych i ich analiz oraz uzasadnień - w terminach ustawowych.
 3. Sporządzanie i rozliczanie finansowej części wniosków z WFOŚiGW.
 4. Zatwierdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 5. Opracowywanie projektu budżetu Parku oraz wniosków w sprawie zmian w budżecie.
 6. Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami list wynagrodzeń pracowników, list zasiłków oraz potrąceń.
 7. Prowadzenie na bieżąco imiennych kart wynagrodzeń osobowych.
 8. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 9. Współpraca z firmą ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia na życie i NW.
 10. Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na wymienionym wyżej stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Referencje, opinie.
 8. Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

V. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Termin: do dnia 6 kwietnia 2012 roku.
 2. Sposób: dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 roku, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z 2008 roku). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego WPK.
 3. Miejsce: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, 86- 150 Osie, ul. Rynek 11a lub przesłać listem poleconym.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru kandydat musi spełniać zarówno wymagania niezbędne jak i dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Wdeckiego Parku Krajobrazowego powyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wynikach naboru i terminie rozmowy kwalifikacyjnej będzie umieszczona na stronie internetowej Wdeckiego Parku Krajobrazowego http://wpk.org.pl, na stronie BIP Parku – http://wpk.bip.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, 86-150 Osie, ul. Rynek 11 a.

Dyrektor
Wdeckiego Parku Krajobrazowego
mgr inż. Stefan Łysek

 Treść ogłoszenia [PDF]

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2012-03-26 14:12:44 | Data modyfikacji: 2012-03-28 08:06:37.
Data wprowadzenia: 2012-03-26 14:12:44
Data modyfikacji: 2012-03-28 08:06:37
Autor: Daniel Siewert
Opublikowane przez: Daniel Siewert