Ogólna charakterystyka
Wschodnia część Borów Tucholskich, a zwłaszcza tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, od dawna urzekały niepowtarzalnością krajobrazu. Ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a także walory krajobrazowe, 16 lutego 1993 roku, w celu zachowania w warunkach zrównoważonego rozwoju i popularyzacji tych wartości utworzono Wdecki Park Krajobrazowy (Rozporządzenie Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnie 16.02.1993r. (Dziennik Urzędowy Woj. Bydgoskiego nr 10 z 27.07.1993)). W ciągu istnienia parku ze względu na zmianę uwarnkuwań administracyjnych i nowelizację ustawy o ochronie przyrody aktualizowano powyższy dokument, obecnie obowiązuje rozporządzenie nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.11.2004 (Dziennik Urzędowy Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 111, poz. 1888).

Park wraz z otuliną objął swym zasięgiem obszar 23 786,39 ha, z czego 4 609,15 ha stanowi otulina.

Pod względem administracyjnym leży w granicach siedmiu gmin:

* Osie (72,1% powierzchni)
* Drzycim (13,8%)
* Warlubie (6,9%)
* Lniano (2,8%)
* Jeżewo (1,9%)
* Śliwice (1,3%)
* Cekcyn (1,2%)

Obszary leśne parku położone są na terenie nadleśnictw: Osie, Trzebciny, Dąbrowa, Zamrzenica. Szczególne walory przyrodnicze, duże zróżnicowanie rzeźby terenu, gleb, klimatu oraz wód znajduje swoje odzwierciedlenie w bogactwie flory i fauny. Na terenie Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody, występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które chronione są w ramach opracowanego programu czynnej ochrony gatunków zagrożonych. 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2010-05-05 11:27:48 | Data modyfikacji: 2010-05-05 11:39:39.
Statut Wdeckiego Parku Krajobrazowego z 2004
§ 1

Wdecki Park Krajobrazowy powołany rozporządzeniem Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 lutego 1993 roku ( Dz. U. Woj. Bydgoskiego Nr 19, poz. 133), stanowi obszar chroniony ze względu na jego wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe.
§ 2

Siedzibą Wdeckiego Parku Krajobrazowego jest miejscowość Osie, a terenem jego działania obszar Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
§ 3

Główne cele Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

1. Zachowanie w krajobrazie wszelkich elementów decydujących o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz popularyzowanie i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
2. Stworzenie dogodnych warunków dla ochrony zasobów, tworów i składników środowiska przyrodniczego a w szczególności:
1. istniejących i projektowanych form ochrony przyrody;
2. walorów krajobrazowych, kulturowych i przyrodniczych;
3. siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie, miejsc występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt;
4. obszarów wodno – błotnych i wód powierzchniowych ;
5. zapewnienia warunków dla realizacji funkcji dydaktycznej Parku;

§ 4

Podstawowe zadania Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

1. Koordynowanie w formie uzgodnień działalności na terenie Parku jednostek państwowych, spółdzielczych organizacji społecznych oraz innych osób fizycznych i prawnych
2. Organizowanie działalności naukowej i dydaktycznej.
3. Dokonywanie ocen stanu przyrody oraz identyfikowanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
4. Sporządzanie planu ochrony dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
5. Wydawanie wytycznych i ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Gromadzenie i opracowywanie informacji o stanie środowiska oraz sporządzanie inwentaryzacji przyrodniczej wszystkich form ochrony przyrody oraz ich aktualizowanie.
7. Określanie sposobów eliminacji lub minimalizacji zagrożeń przyrodniczych oraz zakresu udostępniania obszarów objętych ochroną prawną dla celów naukowych i dydaktycznych.
8. Kontrolowanie zgodności działań na terenie Parku z planami zagospodarowania przestrzennego, rozporządzeniem w sprawie WPK, planem ochrony parku i statutem.
9. Popularyzacja idei ochrony przyrody i krajobrazu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

§ 5

Szczegółowe zasady gospodarowania na terenie parku krajobrazowego i otuliny ustala Plan Ochrony Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
§ 6

1. Działalnością Wdeckiego Parku Krajobrazowego kieruje dyrektor, który odpowiada za należytą organizację, prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań, oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego powołuje Wojewoda Kujawsko – Pomorski po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady ochrony przyrody.

§ 7

Do zadań Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego należy:

1. ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych zgodnie z rozporządzeniem o utworzeniu Parku ;
2. organizacja działalności naukowej i dydaktycznej na terenie Parku;
3. wydawanie, z upoważnienia wojewody , decyzji administracyjnych w zakresie ochrony przyrody;
4. współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z organami administracji rządowej, samorządowej, jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;
5. składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.

§ 8

Organem opiniodawczo – doradczym w zakresie ochrony przyrody działającym przy dyrektorze parku krajobrazowego jest rada Parku, którą powołuje i odwołuje Wojewoda Kujawsko – Pomorski na wniosek dyrektora Parku.
§ 9

1. Dyrektor Parku Krajobrazowego jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, w stosunku do Służb Parku Krajobrazowego.
2. Dyrektor ustala strukturę organizacyjną Służby Parku Krajobrazowego.
3. Dyrektor może udzielać pracownikom Służby Parku Krajobrazowego pełnomocnictw do składania w jego imieniu oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych.

§ 10

Pracownicy Służby Parku Krajobrazowego mają prawo do bezpłatnego umundurowania na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
§ 11

Pracownik Służby Parku Krajobrazowego ma prawo do legitymowania osób naruszających przepisy o ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania dokumentów pozwalających na ustalenie tożsamości – zwraca się do Policji lub innych właściwych organów o ustalenie tożsamości.
§ 12

Do zadań Służby Parku Krajobrazowego należy:

1. inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej;
2. identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczenie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego;
3. gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych i kulturowych;
4. realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego;
5. informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody;
6. prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego.
7. współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego.

§ 13

Wdecki Park Krajobrazowy jest państwową jednostką budżetową, objętą budżetem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
§ 14

Gospodarka finansowa Wdeckiego Parku Krajobrazowego jest prowadzona na zasadach określonych przez ustawę o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
§ 15

Nadzór nad działalnością Parku Krajobrazowego sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w imieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
§ 16

Zobowiązuje się właściwe organy administracji rządowej w województwie do współdziałania z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym.
§ 17

Z dniem podpisania niniejszego Statutu tracą moc przepisy Statutu poprzedniego.
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2010-05-05 11:35:11 | Data modyfikacji: 2010-05-05 11:39:01.
Data wprowadzenia: 2010-05-05 11:35:11
Data modyfikacji: 2010-05-05 11:39:01
Opublikowane przez: Daniel Siewert