Przetarg 2013-07-25

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 150793-2013 z dnia 2013-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osie
Pakiet nr 1: Zakup wraz z dostawą do siedziby Parku następującego sprzętu audiowizualnego; a) aparat fotograficzny typu lustrzanka cyfrowa o następujących parametrach: - liczba megapikseli- co najmniej 20Mpix - podgląd kadru na LCD -...
Termin składania ofert: 2013-08-09

Numer ogłoszenia: 308874 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150793 - 2013 data 25.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wdecki Park Krajobrazowy, Rynek 11a, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 33 29 486, fax. 52 33 29 486.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
  • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1- 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Pakiet nr 2- 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej z zastrzeżeniem, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr konta 37 1020 5011 0000 9902 0250 2276 z dopiskiem na blankiecie przelewu Przetarg nieograniczony - Zakup sprzętu audiowizualnego, pakiet nr... Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert tj. dnia 08-08-2013 r. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) Na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę..
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1- 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) Pakiet nr 2- 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej z zastrzeżeniem, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr konta 37 1020 5011 0000 9902 0250 2276 z dopiskiem na blankiecie przelewu Przetarg nieograniczony - Zakup sprzętu audiowizualnego, pakiet nr... Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert tj. dnia 08-08-2013 r. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) Na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę..
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-08-01 12:57:57.
Odpowiedź na zapytanie 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: WPK.231.2/13

Nazwa zadania: Zakup sprzętu audiowizualnego dla projektu „Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013
Dnia 01.08.2013 wpłynęło do zamawiającego zapytanie: Treść zapytania
Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: Odpowiedź
 


Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-08-01 11:26:31.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 150793-2013 z dnia 2013-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osie
Pakiet nr 1: Zakup wraz z dostawą do siedziby Parku następującego sprzętu audiowizualnego; a) aparat fotograficzny typu lustrzanka cyfrowa o następujących parametrach: - liczba megapikseli- co najmniej 20Mpix - podgląd kadru na LCD -...
Termin składania ofert: 2013-08-09

Numer ogłoszenia: 300134 - 2013; data zamieszczenia: 29.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150793 - 2013 data 25.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wdecki Park Krajobrazowy, Rynek 11a, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 33 29 486, fax. 52 33 29 486.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Pakiet nr 1: Zakup wraz z dostawą do siedziby Parku następującego sprzętu audiowizualnego; a) aparat fotograficzny typu lustrzanka cyfrowa o następujących parametrach: - liczba megapikseli- co najmniej 20Mpix - podgląd kadru na LCD - kompatybilny z obiektywami typu EF - w zestawie BatteryGrip i dodatkowy akumulator - zapis na karty typu Compact Flash - karta o pojemności min. 8MB w zestawie - prędkość transferu minimum 60MB/parametrach b) obiektyw o następujących parametrach: - długość ogniskowej 400 mm - jasność: 1:5.6 (f/5.6) - kompatybilny z aparatem, będącym przedmiotem tego zamówienia c) projektor o następujących parametrach: - źródła sygnału wejściowego, w tym HDMI, RCA (Video), S-Video, RGB - torba - jasność minimum: 2800ANSI Lum d) laptop o następujących parametrach: - typ: ultrabook - pamięć RAM minimum 6 MB - napęd optyczny, nagrywarka DVD (dopuszczalny napęd zewnętrzny USB) - dysk twardy o pojemnośći minimum 500MB - ekran o przekątnej minimum 15 cali - System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji. Wykonawca dostarczy licencje i zainstaluje na stacjach roboczych taki system operacyjny, który bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy - przez użytkowników posiadających w potocznym rozumieniu relatywnie bardzo niską wiedzę z zakresu informatyki pozwalający na pracę z oprogramowaniem specjalistycznym do obsługi warstw GIS, - pakiet biurowy zapewniający pełną zgodność z formatami zapisu i odczytu plików z rozszerzeniem: *.doc, *.xls, *.ppt *.docx, *.xlsx, *.pptx Pakiet nr 2: Druk wraz z dostawą do siedziby Parku ulotki promocyjnej w ilości 30 000,00 sztuk (słownie: trzydzieści tysięcy), format A4 druk 4+4 cmyk, papier kredowy 250gr/m2 (6 wersji po 5000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Pakiet nr 1: Zakup wraz z dostawą do siedziby Parku następującego sprzętu audiowizualnego; a) aparat fotograficzny typu lustrzanka cyfrowa o następujących parametrach: - liczba megapikseli- co najmniej 20Mpix - podgląd kadru na LCD - kompatybilny z obiektywami typu EF - w zestawie BatteryGrip i dodatkowy akumulator - zapis na karty typu Compact Flash - karta o pojemności min. 8MB w zestawie - prędkość transferu minimum 60MB/parametrach b) obiektyw o następujących parametrach: - długość ogniskowej min. 400 mm - jasność: 1:5.6 (f/5.6) - kompatybilny z aparatem, będącym przedmiotem tego zamówienia c) projektor o następujących parametrach: - źródła sygnału wejściowego, w tym HDMI, RCA (Video), S-Video, RGB - torba - jasność minimum: 2800ANSI Lum - głośniki min. dźwięk 5+1 d) laptop o następujących parametrach: - typ: ultrabook - pamięć RAM minimum 6 MB - napęd optyczny, nagrywarka DVD (dopuszczalny napęd zewnętrzny USB) - dysk twardy o pojemnośći minimum 500MB - ekran o przekątnej minimum 15 cali - System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji. Wykonawca dostarczy licencje i zainstaluje na stacjach roboczych taki system operacyjny, który bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy - przez użytkowników posiadających w potocznym rozumieniu relatywnie bardzo niską wiedzę z zakresu informatyki pozwalający na pracę z oprogramowaniem specjalistycznym do obsługi warstw GIS, - pakiet biurowy zapewniający pełną zgodność z formatami zapisu i odczytu plików z rozszerzeniem: *.doc, *.xls, *.ppt *.docx, *.xlsx, *.pptx - sztuk: 2 e) ekran projekcyjny - wymiar: szerokość min 220 max. 280 - elektrycznie rozwijany - sztuk 1 Pakiet nr 2: Druk wraz z dostawą do siedziby Parku ulotki promocyjnej w ilości 30 000,00 sztuk (słownie: trzydzieści tysięcy), format A4 druk 4+4 cmyk, papier kredowy 250gr/m2 (6 wersji po 5000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk).
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.
  • W ogłoszeniu jest: 33.45.10.00-6, 33.45.21.00-4, 30.21.32.00-7, 30.23.12.00-9, 30.24.10.00-1, 32.32.12.00-1, 22.14.00.00-3..
  • W ogłoszeniu powinno być: 33.45.10.00-6, 33.45.21.00-4, 30.21.32.00-7, 30.23.12.00-9, 30.24.10.00-1, 32.32.12.00-1, 22.14.00.00-3, 38.65.34.00-1.
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-07-29 12:08:39.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Numer sprawy WPK.231.2/13
Osie, 2013-07-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: WPK.231.2/13

Nazwa zadania: Zakup sprzętu audiowizualnego dla projektu „Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wdecki Park Krajobrazowy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wdecki Park Krajobrazowy
ul.Rynek 11a
86-150 Osie
NIP: 559-12-44-557, REGON 090477918
Tel.(052) 33 29 486
Fax.(052) 33 29 486
Strona internetowa:
http://wdeckipark.pl,
http://wpk.bip.gmina.pl E-mail: sekretariat@wdeckipark.pl
Godziny urzędowania pon-pt 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy Pzp, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://wdeckipark.pl, http://wpk.bip.gmina.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego- (nieodpłatnie).

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.Zamawiajacy podzielił przedmiot zamówienia na 2 części (pakiety):
Pakiet nr 1:
Zakup wraz z dostawą do siedziby Parku następującego sprzętu audiowizualnego;
a) aparat fotograficzny typu lustrzanka cyfrowa o następujących parametrach:
- liczba megapikseli- co najmniej 20Mpix
- podgląd kadru na LCD
- kompatybilny z obiektywami typu EF
- w zestawie BatteryGrip i dodatkowy akumulator
- zapis na karty typu Compact Flash
- karta o pojemności min. 8MB w zestawie
- prędkość transferu minimum 60MB/parametrach

b) obiektyw o następujących parametrach:
- długość ogniskowej 400 mm
- jasność: 1:5.6 (f/5.6)
- kompatybilny z aparatem, będącym przedmiotem tego zamówienia

c) projektor o następujących parametrach:
- źródła sygnału wejściowego, w tym HDMI, RCA (Video), S-Video, RGB
- torba
- jasność minimum: 2800ANSI Lum

d) laptop o następujących parametrach:
- typ: ultrabook
- pamięć RAM minimum 6 MB
- napęd optyczny, nagrywarka DVD (dopuszczalny napęd zewnętrzny USB)
- dysk twardy o pojemnośći minimum 500MB
- ekran o przekątnej minimum 15 cali
- System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji. Wykonawca dostarczy licencje i zainstaluje na stacjach roboczych taki system operacyjny, który bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy – przez użytkowników posiadających w potocznym rozumieniu relatywnie bardzo niską wiedzę z zakresu informatyki pozwalający na pracę z oprogramowaniem specjalistycznym do obsługi warstw GIS, - pakiet biurowy zapewniający pełną zgodność z formatami zapisu i odczytu plików z rozszerzeniem: *.doc, *.xls, *.ppt *.docx, *.xlsx, *.pptx

Pakiet nr 2:
Druk wraz z dostawą do siedziby Parku ulotki promocyjnej w ilości 30 000,00 sztuk (słownie: trzydzieści tysięcy), format A4 druk 4+4 cmyk, papier kredowy 250gr/m2 (6 wersji po 5000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk)

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych -2 części (pakiety)
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów
4. Wykonawca nie może złożyć oferty na część pakietu
5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia przez podwykonawców.
Projekt finansowany ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-013/12

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.09.2013 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań
1.2 Posiadający niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie
Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań
1.3.Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań
1.4. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

Szczegółowy wykaz dokumentów, potwierdzających spełnianie ww. warunków znajduje się w części VI SIWZ.
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
4.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3
4.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
4.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny
4.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3
4.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
5.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów (wymienionych w pkt. VI ust. A-B SIWZ), z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnienie warunków.
5.2 Ocena będzie dokonywana metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.
5.3 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

VIII. Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Pakiet nr 1- 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
Pakiet nr 2- 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej z zastrzeżeniem, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr konta 37 1020 5011 0000 9902 0250 2276
z dopiskiem na blankiecie przelewu „Przetarg nieograniczony – Zakup sprzętu audiowizualnego, pakiet nr… ”
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty.
4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert tj. dnia 08-08-2013 r. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
7. Zamawiający zwraca wadium:
a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
c) Na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana::
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta spełnia wymagania określone w SIWZ,
1.2. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium:
cena oferty - 100%. Ocena ofert będzie dokonywana według następującej zasady:
ilość punktów uzyskanych za kryterium cena = cena oferty z najniższą ceną x 100 pkt
----------------------------------------------
cena oferty ocenianej
3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2013-08-09 do godz. 9:30
w siedzibie zamawiającego : Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11a
86-150 Osie
Budynek administracyjny - sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-08-09 o godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego : Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11a
86-150 Osie
Budynek administracyjny - sekretariat

XII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

2013-07-25 (numer ogłoszenia 150793-2013). Dyrektor
mgr inż. Stefan Łysek

Dokumenty do pobrania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ - sprzęt
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1 do SIWZ
a.2) Wzór umowy – zał. nr 2 do SIWZ ,
a.3) Formularz cenowy - zał. nr 3 do SIWZ
a.4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 4 do SIWZ
a.5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zał. nr 5 do SIWZ
a.6) Oświadczenie nt. przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 6 do SIWZ
a.7) Warunki gwarancji i serwisu - załącznik nr 7 do SIWZ
a.8) Szczegóły, dotyczące treści ulotek - załącznik nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-07-25 23:13:02 | Data modyfikacji: 2013-07-29 13:30:54.
Data wprowadzenia: 2013-07-25 23:13:02
Data modyfikacji: 2013-07-29 13:30:54
Autor: Daniel Siewert
ObowižEzuje od: 2013-07-25
Opublikowane przez: Daniel Siewert