Przetarg 2013-09-03

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Osie 19.09.2013 r.

Zn. spr.: WPK.213.10/13

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11a
86-150 Osie

informuje o unieważnieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i posadowienie 6 ław drewnianych z zadaszeniem dla projektów „Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice” (nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-013/12 oraz wykonanie i posadowienie 3 ław drewnianych z zadaszeniem dla projektu „Szlaki turystyczne „Na tropach II Rzeczpospolitej-przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK” (nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-018/12) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013
(znak sprawy: WPK.213.8/13, otwarcie ofert odbyło się w dn. 19.09.2013 r.)

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż:
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania ze środków otrzymanych w ramach Projektów.
Maksymalna kwota przeznaczona na zadanie to 70 000,00 zł.

Przewodniczący komisji przetargowej
/-/
Anna Karpus

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-09-24 09:01:34.
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Osie 19.09.2013 r.

Zn. spr.: WPK.213.10/13

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wdecki Park Krajobrazowy
ul. Rynek 11a
86-150 Osie

informuje o unieważnieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i posadowienie 6 ław drewnianych z zadaszeniem dla projektów „Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice” (nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-013/12 oraz wykonanie i posadowienie 3 ław drewnianych z zadaszeniem dla projektu „Szlaki turystyczne „Na tropach II Rzeczpospolitej-przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK” (nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-018/12) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013
(znak sprawy: WPK.213.8/13, otwarcie ofert odbyło się w dn. 19.09.2013 r.)

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż:
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania ze środków otrzymanych w ramach Projektów.
Maksymalna kwota przeznaczona na zadanie to 70 000,00 zł.

Przewodniczący komisji przetargowej
/-/
Anna Karpus

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-09-24 08:50:54.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer sprawy WPK.231.8/13 Osie, 2013-09-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Osie: Wykonanie i posadowienie 6 ław drewnianych z zadaszeniem dla projektów Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice (nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-013/12) oraz wykonanie i posadowienie 3 ław drewnianych z zadaszeniem dla projektu Szlaki turystyczne - Na tropach II Rzeczpospolitej- przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK (nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-018/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013
Numer ogłoszenia: 354994 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wdecki Park Krajobrazowy , Rynek 11a, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 33 29 486, faks 52 33 29 486.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: wdeckipark.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i posadowienie 6 ław drewnianych z zadaszeniem dla projektów Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice (nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-013/12) oraz wykonanie i posadowienie 3 ław drewnianych z zadaszeniem dla projektu Szlaki turystyczne - Na tropach II Rzeczpospolitej- przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK (nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-018/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 9 ław drewnianych z zadaszeniem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.10-3, 39.11.33.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej z zastrzeżeniem, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr konta 37 1020 5011 0000 9902 0250 2276 z dopiskiem na blankiecie przelewu - Przetarg nieograniczony - Wykonanie ław drewnianych z zadaszeniem - Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert tj. dnia 2013-09-19 r. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) Na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy 4. ustawowa zmiana stawki VAT Zmiany zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu, w przypadku zaistnienia jednej z w/wym. okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wdeckipark.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wdecki Park Krajobrazowy ul.Rynek 11a 86-150 Osie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Wdecki Park Krajobrazowy ul. Rynek 11a 86-150 Osie Budynek administracyjny - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013 nr projektów wg KSI: RPKP.02.06.00-04-013/12 i RPKP.02.06.00-04-018/12..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor
mgr inż. Stefan Łysek

Dokumenty do pobrania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ - sprzęt
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1 do SIWZ
a.2) Wzór umowy – zał. nr 2 do SIWZ ,
a.3) Formularz cenowy - zał. nr 3 do SIWZ
a.4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 4 do SIWZ
a.5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zał. nr 5 do SIWZ
a.5) Wykaz robót- zał. nr 6 do SIWZ
a.7) Oświadczenie nt. przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 7 do SIWZ
Dokumentacja techniczna i projektowa

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:35:53 | Data modyfikacji: 2013-09-03 15:24:17.
Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:35:53
Data modyfikacji: 2013-09-03 15:24:17
Opublikowane przez: Daniel Siewert