Przetarg 2013-09-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer sprawy WPK.231.11/13 Osie, 2013-09-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Osie: Zakup łodzi i osprzętu dydaktycznego dla projektu Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013
Numer ogłoszenia: 385934 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wdecki Park Krajobrazowy , Rynek 11a, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 33 29 486, faks 52 33 29 486.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: wdeckipark.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup łodzi i osprzętu dydaktycznego dla projektu Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1: Zakup łodzi wraz z dostawą do Stanicy wodnej PTTK w Tleniu Parametry łodzi: - łódź typu tramwaj wodny z podwójnym dnem o niezatapialności potwierdzonej przez Polski Rejestr Statków - zanurzenie przy pełnym obciążeniu maksymalnie 40 cm, - sterówka i dach na stelażu aluminiowym, - obciążenie: łódź do przewozu 12 osób + 2 członków obsługi - wymiary i kolor łodzi- do ustalenia, - materiał, z którego łódź ma być wykonana- do ustalenia Napęd łodzi: - silnik elektryczny o mocy min. 8 KM, - baterie odpowiadające silnikowi, umożliwiające minimum 6 godzin pływania, - ładowarka do baterii Pakiet nr 2: Zakup wraz z dostawą osprzętu dydaktycznego Pakiet ten obejmuje zakup następującego osprzętu: a) noktowizor = 1 sztuka - minimum generacji 1+ - minimalna średnica obiektywu: 50 mm, - powiększenie minimum 6x b) luneta ze statywem = 1 sztuka - średnica obiektywu 60 mm - powiększenie minimum 15x, - wodoszczelna, - mocowanie okularu pod kątem 450 c) lornetka= min. 6 szt. - wodoszczelna, - jasność widzenia: 25 - powiększenie min. 10x.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.00.00-8, 34.52.20.00-2, 38.63.20.00-4, 38.60.00.00-1, 38.63.10.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy 4. ustawowa zmiana stawki VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: target=_new>http://wdeckipark.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wdecki Park Krajobrazowy ul.Rynek 11a 86-150 Osie...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Wdecki Park Krajobrazowy ul.Rynek 11a 86-150 Osie, Budynek administracyjny - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013 nr projektów wg KSI: RPKP.02.06.00-04-013/12.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ - łódź
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1 do SIWZ
a.2) Wzór umowy – zał. nr 2 do SIWZ ,
a.3) Formularz cenowy - zał. nr 3 do SIWZ
a.4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 4 do SIWZ
a.5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zał. nr 5 do SIWZ
a.6) Warunki gwarancji- zał. nr 6 do SIWZ
a.7) Oświadczenie nt. przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 7 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-09-24 09:06:02 | Data modyfikacji: 2013-09-26 10:18:32.
Przetarg nr 4 - odpowiedz na zapytanie

W dniu 27-09-2013 Zamawiający otrzymał zapytania dotyczące przetargu pn. Zakup łodzi i osprzętu dydaktycznego dla projektu Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013 (nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-013/12)

Treść zapytań:

1. Co oznacza określenie użyte w opisie zamówienia „z podwójnym dnem”?
2. Czy łódź musi być budowana pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków?
3. Czy zanurzenie maksymalne łodzi dotyczy kadłuba czy śruby napędowej ze stopą?
4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie jednostki jako dwukadłubowy katamaran z poliestrów szklanych?
5. proszę o uściślenie w punkcie I.2 - napęd łodzi - silnik elektryczny o mocy min. 8KM - czy dotyczy to silnika elektrycznego stacjonarnego wraz układem sterowania na pulpicie sterowniczym, manetka, kierownica.

Odpowiedzi:

Ad.1 Użyte w ogłoszeniu określenie „podwójne dno” oznacza konstrukcje która podnosi bezpieczeństwo jednostki pływającej podczas eksploatacji. Np. w przypadku uderzenia w niewidoczną przeszkodę podwodną i uszkodzenie pierwszej powłoki łódź pozostaje niezatapialna dzięki temu, ze posiada drugie dno.
Zamawiający dopuszcza jednak możliwość innego rodzaju zabezpieczenia gwarantującego niezatapialności potwierdzonej przez Polski Rejestr Statków.
Ad. 2 Tak, jednostka musi być budowana pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków w celu potwierdzenia niezatapialności.
Ad. 3 Zanurzenie maksymalne łodzi dotyczy kadłuba.
Ad. 4 Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie jednostki dwukadłubowej.
Ad. 5 Tak łódź będąca przedmiotem przetargu powinna być wyposażona w silnik stacjonarny.

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-09-27 12:30:43.
Data wprowadzenia: 2013-09-27 12:30:43
Autor: Daniel Siewert
Opublikowane przez: Daniel Siewert