Przetarg 2013-10-16 samochody

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Numer sprawy WPK.231.11/13 Osie, 2013-09-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Osie: Zakup samochodów terenowych na potrzeby statutowe parków krajobrazowych województwa kujawsko- pomorskiego: Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Wdeckiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Numer ogłoszenia: 422080 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wdecki Park Krajobrazowy , Rynek 11a, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 33 29 486, faks 52 33 29 486.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: wdeckipark.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodów terenowych na potrzeby statutowe parków krajobrazowych województwa kujawsko- pomorskiego: Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Wdeckiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych samochodów terenowych typu pick-up w ilości 3 sztuk i dostarczenie ich pod adresy: 1. Nadgoplanski Park Tysiąclecia , ul. Wodna 9, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie 2. Zespól Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie 3. Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi samochodów zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1, 34.11.32.00-4, 34.11.50.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: target=_new>http://wdeckipark.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wdecki Park Krajobrazowy ul.Rynek 11a 86-150 Osie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Wdecki Park Krajobrazowy ul.Rynek 11a 86-150 Osie, Budynek administracyjny - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ - samochody
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1 do SIWZ
a.2) Wzór umowy – zał. nr 2 do SIWZ ,
a.3) Formularz cenowy - zał. nr 3 do SIWZ
a.4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 4 do SIWZ
a.5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zał. nr 5 do SIWZ
a.6) Oświadczenie nt. przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ
a.7) Specyfikacja techniczna - zał. nr 7 do SIWZ
a.8) Formularz specyfikacji technicznej - zał. nr 8 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-10-16 22:25:54 | Data modyfikacji: 2013-10-18 12:01:05.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 422080-2013 z dnia 2013-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osie
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych samochodów terenowych typu pick-up w ilości 3 sztuk i dostarczenie ich pod adresy: 1. Nadgoplanski Park Tysiąclecia , ul. Wodna 9, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie 2. Zespól...
Termin składania ofert: 2013-10-25

Numer ogłoszenia: 425284 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 422080 - 2013 data 16.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wdecki Park Krajobrazowy, Rynek 11a, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 33 29 486, fax. 52 33 29 486.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych samochodów terenowych typu pick-up w ilości 3 sztuk i dostarczenie ich pod adresy: 1. Nadgoplanski Park Tysiąclecia , ul. Wodna 9, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie 2. Zespól Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie 3. Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi samochodów zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ ...
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych samochodów terenowych typu pick-up w ilości 3 sztuk wraz z zamontowanymi wyciągarkami i dostarczenie ich pod adresy: 1. Nadgoplanski Park Tysiąclecia , ul. Wodna 9, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie 2. Zespól Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie 3. Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi samochodów zawiera Specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ ...
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-10-18 11:50:11.
Data wprowadzenia: 2013-10-18 11:50:11
Autor: Daniel Siewert
Opublikowane przez: Daniel Siewert