Przetarg 2020-04-10

Osie, 25 maj 2020 r.


Dot. postępowanie nr WPK.1/2020/RPO
„Adaptacja budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Tleniu na potrzeby Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego.”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) informuję że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez :
Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo-Budowlane Stosik Leszek
ul. Dworcowa 9A, 86-150 Osie
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. cena i okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający podaje przyznaną punktację:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punkty w kryterium cena Punkty w kryterium okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Łączna ilość punktów
1 ŻARBUD Michał Żarłok
Korzeniewo,
ul. Jana III Sobieskiego 19
82-500 Kwidzyn
53,41 40,00 93,41
2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ZOJAX S.c. Jan i Zofia Wildman
ul. Kasztanowa 3
83-210 Zblewo
47,65 40,00 87,65
3 EKOTOR sp. z o.o.
ul. Szosa Chełmińska 75
87-100 Toruń
43,71 30,00 73,71
4 Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo-Budowlane Stosik Leszek
ul. Dworcowa 9A
86-150 Osie
60,00 40,00 100,00

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty.

 WPK-1-2020-RPO_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2020-05-25 17:31:46 | Data modyfikacji: 2020-05-25 17:37:52.

Osie, 18 maja 2020 r.

 


Dot. postępowanie nr WPK.1/2020/RPO
„Adaptacja budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Tleniu na potrzeby Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego.”


Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu swojej czynności z dnia 14 maja 2020 r. polegającej na unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ).
Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
W dniu 18 maja 2020 r. Zamawiający powziął wiedzę o możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację przedmiotowego zamówienia. W związku z tym, mając na uwadze racjonalność, efektywność i celowość prowadzonego postępowania oraz zasadę równego traktowania Wykonawców, Zamawiający podjął decyzję o podjęciu próby zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej i uznał, że zastosowana w dniu 14 maja 2020 r. przesłanka unieważnienia postępowania stała się bezprzedmiotowa. Tym samym konieczne stało się podjęcie decyzji o odstąpieniu od unieważnienia postępowania.
Skutkiem podjętej czynności będzie przystąpienie do działań mających na celu wyłonienie oferty najkorzystniejszej i podjęcie próby zwiększenia kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. O wynikach podjętych czynności zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem.

 wpk-decycja-05-2020.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2020-05-18 15:35:59.

Osie, 14 maja 2020 r.

 


Dot. postępowanie nr WPK.1/2020/RPO
„Adaptacja budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Tleniu na potrzeby Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego.”

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Unieważnienie następuje z uwagi na fakt, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2020-05-14_unieważnienie_postepowania.pdf

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2020-05-14 16:33:44.
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-04-10

nr sprawy: WPK.1/2020/RPO

Wdecki Park Krajobrazowy: Adaptacja budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w
Tleniu na potrzeby Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku
Krajobrazowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Załączniki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Zał nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - strona tytułowa
 4. Zał nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania działki
 5. Zał nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania działki - rysunki
 6. Zał nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - opis architektoniczno-budowlany
 7. Zał nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - opis architektoniczno-budowlany - rysunki
 8. Zał nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża sanitarna
 9. Zał nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża sanitarna - rysunki
 10. Zał nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża elektryczna
 11. Zał nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Branża elektryczna - rysunki
 12. Zał nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy
 13. Zał nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 14. Zał nr 3 do SIWZ - Wykaz wyposażenia
 15. Zał nr 4 do SIWZ - dokumenty formalno- prawne - dokumentacja fotograficzna istniejącego budynku
 16. Zał nr 4 do SIWZ - dokumenty formalno- prawne - pozwolenie na budowę
 17. Zał nr 5 do SIWZ - Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
 18. Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy
 19. Zał nr 7 do SIWZ - wzór podziału ceny na składniki1 Przedmiotowego Podziału ceny na składniki nie należy składać z ofertą. Wykaz ten będzie zobowiązany złożyć tylko Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego (por. § 4 ust. 1 wzoru umowy).
 20. Zał nr 8 do SIWZ - Wzór formularza oferty wraz z zał. do oferty - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. (Format MS Word) (Format PDF)

Pytania i odpowiedzi

 1. Wyjasnienia tresci siwz nr 1 - 17.04.2020
 2. Wyjasnienia tresci siwz nr 2 - 21 .04.2020

Komunikaty

 1. KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII

Informacja z otwarcia ofert

 1. Informacja z otwarcia ofert
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2020-04-10 17:32:57 | Data modyfikacji: 2020-04-27 14:48:55.
Data wprowadzenia: 2020-04-10 17:32:57
Data modyfikacji: 2020-04-27 14:48:55
Opublikowane przez: Daniel Siewert