Sprawozdanie z dzialalności WPK w 2012

Wprowadzenie 
Sprawozdanie z działalności Wdeckiego Parku Krajobrazowego w 2012 roku Zadania Wdeckiego PK określają przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 105 i 107). Do zadań dyrektora i Służby Parku Krajobrazowego należy m.in.:
 • ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych;
 • inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej;
 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;
 • organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;
 • prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego;
 • współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego;
 • identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków;
 • realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego.
Dyrekcja i Służba Wdeckiego Parku Krajobrazowego wykonywała zadania w 2012 roku w następującym składzie kadrowym:
 • dyrektor Stefan Łysek (12.03.12-16.03.12., 21.05.12 – 25.05.12, 5.06.12 – 30.06.12, 5.07 - 14.07 , 3.12.- 7.12 oraz 17.12.- 21.12 chorobowe)
 • główny księgowy ½ etatu Ewa Goślicka (od 24.04.2012 r.)
 • specjalista ds. turystyki i rekreacji Anna Karpus
 • st. specjalista ds. edukacji – Monika Wiśniewska (od 11.02.12. - 21.05.12 chorobowe)
 • specjalista ds. ochrony środowiska ½ etatu Ewa Piekarska (od 23.04.12 r.- do 6.08. umowa na zastępstwo- edukacja – ½ etatu, wcześniej p.o. główny księgowy ½ et.)
 • p.o.specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych – Daniel Siewert ( do 30.09.12 – starszy strażnik)
 • starszy strażnik Krzysztof Skwirowski (1.01 – 29.02 -1/8 etatu, 1.03.- 31.05 – 5/8 etatu, 1.06.- 31.08. -1/8 etatu, od 1.09. – pełen etat)
 • strażnik – Anna Fryszka – 1/8 etatu (od 1.12.2012 r.)
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 21:45:32.
Ochrona przyrody i krajobrazu 

Kontrola stanowisk

 • kontrola stanu zasiedlenia miejsc lęgowych zimorodka,
 • kontrola stanu zasiedlenia gniazd bociana białego,
 • kontrola stanu zasiedlenia platform przez ptaki drapieżne,
 • pomoc ornitologom w akcji obrączkowania zimorodków (Stacja Ornitologiczna PAN – Górki Wschodnie),
 • monitoring ptaków zimujących,
 • poszukiwanie stanowisk norki amerykańskiej,
 • obserwacje prowadzące do stwierdzenia występowania żółwia błotnego

Kontrola stanu

 • zachowania stanowiska sasanki sp.(Leśnictwo Osie), dokumentacja fotograficzna,
 • kontrola stanu zachowania stanowiska granicznika płucnika, dokumentacja fotograficzna;
 • kontrola stanu zachowania pomników przyrody,
 • kontrola stanu zdrowotności alei pomnikowych,
 • kontrola szkód wyrządzanych przez bobra europejskiego,
 • ocena i poprawa stanu zachowania łąk będących w zarządzie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (wykaszanie łąki przy Zwalonym Moście, uprzątnięcie terenu)
 • kontrola stanu czystości szlaków i miejsc ogólnie dostępnych dla turystów na terenie WPK,
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 21:47:55 | Data modyfikacji: 2013-01-29 21:49:13.
Ocena stanu i wartości kulturowej  
 • Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie WPK i otuliny- sprawdzenie ich stanu zachowania. W ramach pracy inwentaryzacyjnej dokonywano zapisu lokalizacji danej kapliczki lub krzyża za pomocą urządzenia GPS, charakteryzacji postaci świętych, z jakiego materiału obiekt został wykonany. W ramach dokumentacji były sporządzane ankiety zawierające informacje na temat historii, aktualnego opiekuna, fundatora, itp. Na terenie WPK zinwentaryzowano 78 kapliczek i krzyży przydrożnych. W celu przeprowadzenia wywiadów, sporządzenia dokumentacji fotograficznej i zapisów współrzędnych wykonano ok. 20 wyjazdów terenowych.
 • Organizacja posiedzenia Rady WPK – nie powołano.
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert, Anna Fryszka | Data wprowadzenia: 2013-01-29 21:51:26.
Działalność interwencyjna 
 • wspólne patrole z Policją pod kątem nielegalnej zabudowy, nielegalnych wjazdów na obszary chronione,
 • patrole obserwacyjno–prewencyjne pod kątem realizacji zasad ochrony przyrody zgodnie z rozporządzeniem o utworzeniu WPK,
 • kontrolowanie stanu technicznego tablic granicznych i rezerwatowych,
 • patrole antykłusownicze ze Społeczną i Państwową Strażą Rybacką
 • nadzór na cmentarzami poewangelickimi w ramach projektu „Pamiętamy o naszych korzeniach”-(oczyszczenie cmentarza Brzeziny – Krużle z nalotu i podrostu),
 • udział w akcji „Sprzątanie Świata Polska”- sprzątanie wokół Jeziora Mukrza w Tleniu, brzegi Zalewu Żurskiego (segregacja i wywóz śmieci),
 • prowadzenie dokumentacji fotograficznej flory, fauny,gatunków chronionych, wartości kulturowych i krajobrazowych
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert, Krzysztof Skwirowski | Data wprowadzenia: 2013-01-29 21:52:48.
Popularyzacja 
 • Udział w Inauguracji Sezonu Turystycznego - Wyspa Młyńska – organizacja stoiska WPK, dystrybucja materiałów (mapy, foldery, itp), informacja bezpośrednia, konkursy,
 • Obchody X Dnia Ziemi w Tucholi pn. „Dobra energia dla wszystkich”-organizacja stoiska promującego WPK, informacja bezpośrednia, dystrybucja materiałów promocyjnych, konkurs przyrodniczy dla dzieci młodszych, starszych i młodzieży,
 • promocja WPK podczas podsumowania XXII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bory Tucholskie w oczach dziecka”- baner promocyjny, udział w jury konkursowym,
 • promocja WPK podczas Pikniku Rodzinnego w Żurze - stoisko, dystrybucja materiałów i wydawnictw, konkurs przyrodniczy Koło Fortuny dla dzieci, krzyżówka przyrodnicza,
 • Promowanie walorów WPK podczas imprezy plenerowo – edukacyjnej XIII Lato we Wdeckim Parku Krajobrazowym – stoisko, dystrybucja materiałów (foldery, mapy, kubki, koszulki, torby ekologiczne z logo WPK, itp.), konkursy, test, krzyżówka
 • Wywiady i informacje dla prasy - łącznie 0
 • Wywiady i pomoc w realizacji materiałów dla TV – łącznie 4 zdarzenia m.in. dla TVP3 Oddział Bydgoszcz.
 • Wywiady dla radia, udział w audycjach radiowych – łącznie 6 zdarzeń - Radio PiK.
 • Przygotowanie materiałów na stronę www.wpk.org.pl – bieżące przygotowanie aktualności (około wpisów 50 w ciągu roku), rozbudowa serwisu w zakresie nowych zagadnień tematycznych, rozbudowa galerii, całoroczny konkurs internetowy „Z biegiem Wdy”- IV edycja
 • Udostępnianie materiałów z zasobów Wdeckiego PK – m.in. przekazanie kompletów materiałów edukacyjno-promocyjnych PK (mapy, foldery, albumy) na rzecz:
  1. gimnazjum w Warlubiu na konkurs „Las szansą na zdrowie”,
  2. szkoły podstawowej i gminy w Warlubiu na konkurs „Za rzeką, za lasem Kociewskie Pejzaże”,
  3. Szkoły Podstawowej w Lipinkach na konkurs „Jestem młodym ekologiem”,
  4. Inauguracja Sezonu Turystycznego na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy,
  5. Uroczyste Obchody Dnia Ziemi w Tucholi,
  6. Majowy Piknik Rodzinny w Żurze,
  7. VII Marszów na Orientację „Bielowszczak”,
  8. Piknik Integrujący w Czersku Świeckim,
  9. Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „Razem Łatwiej” w Sierosławiu,
  10. XIII Lato we Wdeckim Parku Krajobrazowym,
  11. Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo,
  12. Zespół Szkół w Osiu,
  13. Szkolne Koło Caritas w Osiu,
  14. Zespół Szkolno – Przedszkolny Smołdzino,
  15. Zespół Placówek oświatowych w Drzycimiu- konkurs „Z przyrodą na Ty”,
  16. Biegi na Orientację w Osiu,
  17. Zawody Spinningowe- Okręg PZW Bydgoszcz,
  18. Ośrodki wczasowe na terenie WPK,
  19. Finał Wojewódzki konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski ” w Kruszwicy,
  20. etap parkowy konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski ”,
  21. Koło PZW w Osiu,
  22. Klub Rowerowy Zwiadowca z Trójmiasta,
  23. turyści indywidualni i grupy odwiedzające siedzibę i teren WPK,
  24. Gabinet Marszałka - albumy,
  25. XVIII Dni Osia,
  26. Jarmark Borowiacki w Tleniu,
  27. Festiwal Smaku w Grucznie,
  28. Dożynki Gminne w Osiu,
  29. Staropolski kiermasz świąteczny w Rulewie k. Warlubia,
  30. konkursy i prelekcje w okolicznych szkołach organizowane lub współorganizowane przez WPK
 • Przygotowanie materiałów
  1. przygotowanie opisu WPK i zdjęć dla Urzędu Marszałkowskiego na potrzeby wydawnictw promujących walory przyrodnicze WPK,
  2. przygotowanie tekstu o Wdeckim Parku Krajobrazowym (przyroda, baza noclegowa, oferta edukacyjna itp.) dla Departamentu Turystyki
 • Opracowanie i wykonanie buttons’ów na zajęcia edukacyjne i imprezy turystyczne.
 • Przygotowanie i wykonanie innych materiałów edukacyjno-promocyjnych (torby, koszulki T-shirt, worki z logo WPK i adresami strony internetowej Parku, długopisy, kubki, podkładki).
 • Przygotowywanie materiałów do wydania publikacji „Nietoperze Wdeckiego Parku Krajobrazowego”oraz opracowanie materiałów do wydania ulotek informacyjnych prezentujących przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe WPK.
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 21:54:30.
Edukacja 
 • Zajęcia terenowe – łącznie 12 zajęć dla 429 uczestników.
 • Wykłady, prelekcje – w salce dydaktycznej WPK łącznie 13 dla 380 uczestników,
 • zajęcia inne (w szkołach, domu kultury, przedszkolu)łącznie 24 dla 963 uczestników
 • Konkursy – łącznie 42 dla ogólnej liczby około 9500 uczestników, w tym:
  • organizacja 3 (parkowego) etapu XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski,
  • konkurs internetowy na stronie WPK (www.wpk.org.pl) – cały rok,
  • konkurs przyrodniczy na Obchodach Dnia Ziemi w Tucholi,
  • konkursy przyrodnicze na pikniku rodzinnym w Żurze,
  • konkursy przyrodnicze, ekologiczne, plastyczne, sportowe na imprezie plenerowej XIII Lato we Wdeckim Parku Krajobrazowym,
  • współorganizacja konkursu „Jestem młodym ekologiem ” - Szkoła Podstawowa w Lipinkach, udział w komisji konkursowej, podsumowanie i rozdanie nagród,
  • Dni Otwarte w Parkach Krajobrazowych – konkurs przyrodniczy dla wszystkich chętnych,
  • konkurs przyrodniczy w formie testu na XVIII Dniach Osia,
  • konkurs przyrodniczy w formie testu na Jarmarku Borowiackim w Tleniu,
  • konkurs przyrodniczo – ekologiczny w rach obchodów Dożynek Gminnych,
  • konkurs przyrodniczy – Festiwal Smaku w Grucznie,
  • I etap konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” - XII edycja,
  • II edycja konkursu plastycznego „W harmonii z przyrodą”,
  • konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku w Parku” - XV edycja
  • „Czy znasz Wdecki Park Krajobrazowy”- konkurs w gazetach regionalnych(Gazeta Pomorska, Ekspress Świecie, Tygodnik Tucholski).

Nagrody na konkursy zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna – konkursy, zakup pomocy dydaktycznych”, Urzędu Marszałkowskiego (tzw. wkład własny) oraz środków własnych WPK.

Druk folderów edukacyjnych – druk ulotek informacyjnych prezentujących walory WPK w IV kwartale 2012 r.:

 1. zimorodek
 2. szlaki turystyczne
 3. ulotka informacyjna o Wdeckim Parku Krajobrazowym
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Monika Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2013-01-29 21:55:54.
Turystyka 

Organizacja i współorganizacja rajdów turystycznych:

 • VII Marsze na Orientację BIELOWSZCZAK 2012,
 • Marsze na Orientację „Nad Wdą 2012”zaliczany do Pucharu Borów Tucholskich (wiosenne)
 • Marsze na Orientację „Nad Wdą 2012”zaliczany do Pucharu Borów Tucholskich (jesienne).
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 22:02:31.
Opiniowanie, wnioski i uzgodnienia 

Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów planów miejscowych i studiów uwarunkowań oraz indywidualnych zamierzeń inwestycyjnych

 • łącznie 3 (uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu i uzgodnienie architektury),
 • zaopiniowanie imprezy masowej pod kątem ochrony przyrody (1).

Opiniowanie wniosków o wycinkę drzew i inne zabiegi związane z zadrzewieniami i zielenią

 • łącznie 0 (z powodu braku uzgodnień z urzędami gmin).
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 22:03:57.
Współpraca z administracją rządową 
 • Udział przedstawiciela WPK w pracach - 0
 • Szkolenie dla funkcjonariuszy - 0
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 22:05:25.
Współpraca z samorządami 
 • Współpraca z Gminą Osie,
 • Współpraca z Starostwem Powiatowym w Świeciu,
 • Współpraca z Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 22:06:34.
Współpraca z administracją leśną 
 • udział w szkoleniu – 2 dniowych warsztatach „Lasy dla zrównoważonego rozwoju”,
 • uzgodnienia dotyczące rozbudowy siedziby WPK
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 22:38:13.
Współpraca z wyższymi uczelniami 
 • Udostępnianie materiałów będących w posiadaniu WPK studentom przy pisaniu prac semestralnych, licencjackich i magisterskich,
 • Współpraca z UKW w sprawie wioski borowiackiej.
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 22:39:13.
Współpraca z innymi parkami krajobrazowymi 
 • udział w spotkaniu dyrektorów Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dyrektorem departamentu, marszałkiem województwa,
 • udział w ogólnopolskiej konferencji „ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym- doświadczenia i wyzwania „w Charzykowach (prezentacja referatu na temat elementów architektury tradycyjnej we współczesnym budownictwie)
 • udział w konferencji z okazji XXV – lecia BPK.
 • udział w naradzie dyrektorów PK województwa kujawsko – pomorskiego wraz z głównymi księgowymi,
 • udział w etapie wojewódzkim konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w Kruszwicy,
 • udział w konferencji „Ekosystemy wodne na obszarach chronionych”w Fojutowie,
 • udział w Kujawsko – Pomorskim Forum Szlaków Turystycznych w Toruniu,
 • udział w konferencji szkoleniowej „Realizacja i wdrażanie projektów unijnych dot. ochrony przyrody w województwie kujawsko – pomorskim – osiągnięcia i wyzwania” w Górznie,
 • udział w konferencji „{Przyroda nie zna granic..” w Wierchomli ZPK Małopolskich,
 • udział w konferencji popularnonaukowej „Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły,”
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 22:40:55.
Współpraca z organizacjami ekologicznymi i z
innymi podmiotami  
 • Współpraca z Bractwem Czarnej Wody w zakresie edukacji Ekologicznej i popularyzacji Wdeckiego Parku Krajobrazowego, gminy Osie i Borów Tucholskich,
 • udział w spotkaniu dyskusyjnym w sprawie sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009 Urzędzie Miejskim w Świeciu,
 • udział w spotkaniu dyskusyjnym w sprawie sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 „Bory Tucholskie” PLB220009 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – warsztaty,
 • udział w spotkaniu dyskusyjnym w sprawie sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 „SANDR WDY” PLB220009 w Warlubiu,
 • współpraca z PZW (pomoc w zarybieniach, zwalczanie kłusownictwa),
 • współpraca z Państwową i Społeczną Strażą Rybacką w zwalczaniu kłusownictwa sieciowego.
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 22:44:39.
Współpraca z funduszami 

Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

Pozyskiwanie dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań pod nazwą:

 1. „Edukacja ekologiczna – konkursy, zakup pomocy dydaktycznych”,
 2. „Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego”,
 3. „Inwentaryzacja awifauny rezerwatu „Jezioro Miedzno”.

Podpisanie umów na wymienione zadania oraz ich realizacja.

 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus | Data wprowadzenia: 2013-01-29 22:45:43.
Aplikowanie o środki do RPO WK-P na lata
2007-2013 
 • Projekt numer RPKP.02.06.00-04-013/12 pn. „Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice” w ramach 2.6,
 • Projekt numer RPKP.02.06.00-04-018/12 pn. „Szlaki turystyczne na tropach II Rzeczpospolitej – przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK” w ramach 2.6,
 • opracowanie, poprawienie uchybień zgłoszonych przez Dep. Wdrażania RPO etc., złożenie w Departamencie Wdrażania RPO wniosków,
 • udział w cyklu szkoleń i warsztatach „Cykl życia projektu – od pomysłu do rozliczenia”.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej ław drewnianych z zadaszeniem
 • Zgromadzenie dokumentacji kartograficznej
 • Zgromadzenie dokumentacji geodezyjnej
 • Przygotowanie i złożenie zgłoszenia inwestycji budowlanej
 • Opracowanie i bieżące uaktualnianie harmonogramów
 • Klasyfikowanie wydatków z podziałem na paragrafy
 • Wyszukiwanie i porównywanie ofert na działania i sprzęt będący przedmiotem projektów
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji studium wykonalności
 • Prowadzenie rozmów i ustaleń z właścicielami gruntów
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Daniel Siewert | Data wprowadzenia: 2013-01-29 22:47:13.
Sprawy administracyjno-finansowe 
 • działalność WPK w 2012 roku, w zakresie administracyjno-finansowym, była determinowana w znacznym stopniu przekształceniem WPK w wojewódzką samorządowa jednostkę administracyjną (zgodnie z przepisami ustawa z dnia 23 stycznia 2009 o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej w województwie - Dz.U. 2009.92.753).
 • m.in. wykonanie bilansu w trakcie roku, przygotowanie nowych dokumentów wewnętrznych, zmiany w budżecie, sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne w obszarze finansowym oraz sprawozdawczość GUS, współpraca z ZUS, PUP i Urzędem Skarbowym.
 • Skanowanie i wysyłanie pocztą elektroniczną wszystkich sprawozdań, zapotrzebowań na środki itp. , które były lub będą wysyłane pocztą tradycyjną.
 • Udział głównego księgowego w szkoleniu organizowanym przez RIO.
 • Wprowadzono zarządzenia Dyrektora w sprawie wzoru legitymacji służbowej oraz wzoru umundurowania pracowników Służby Parku Krajobrazowego i oznak służbowych, w sprawie obowiązku prowadzenia notatników służbowych.
 

Opublikowane przez: Daniel Siewert | Autor: Anna Karpus, Ewa Piekarska, Ewa Goślicka | Data wprowadzenia: 2013-01-29 22:49:27.
Data wprowadzenia: 2013-01-29 22:49:27
Autor: Anna Karpus, Ewa Piekarska, Ewa Goślicka
Opublikowane przez: Daniel Siewert